Règim de neutralitat fiscal aplicable a operacions de restructuració empresarial

Cargando Eventos

Evento Otros
En els últims anys, el Principat d’Andorra ha protagonitzat una significativa transformació a nivell fiscal amb l’objectiu d’alinear-se amb els estàndards de la OCDE i de la Unió Europea a més d’impulsar l’obertura econòmica del país. La Llei 17/2017, de 20 d’octubre, de règim fiscal de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant, la “Llei de neutralitat fiscal” o la “Llei”), pretén crear un règim fiscal modern equivalent a la resta de països del seu entorn, en la mesura en que pren com a referència les disposicions de la Directiva 2009/133/CE del Consell, del 19 d’octubre de 2009, relativa al règim fiscal comú aplicable a les fusions, escissions, escissions parcials, aportacions d’actius i bescanvis d’accions entre societats de diversos estats membres i al trasllat del domicili social d’una SE o una SCE d’un Estat membre a un altre, les quals són aplicables en l’àmbit de la Unió Europea. 

El marc jurídic fiscal existent fins l’aprovació de la Llei de neutralitat fiscal podia arribar a desincentivar determinades operacions de reestructuració empresarial, tot i ser necessàries per millorar l’eficiència i prosperitat de les empreses i altres agents que formen part del teixit empresarial andorrà. Per aquest motiu la Llei té com a  finalitat la neutralitat fiscal, fent que el règim fiscal aplicable a les determinades operacions de reestructuració empresarial no suposi ni un desavantatge, ni un incentiu que afavoreixi l’elusió fiscal. 

Les operacions de reorganització empresarial afectades per la Llei són: (i) la fusió, (ii) l’escissió, (iii) el bescanvi de valors, (iv) l’aportació no dinerària de branques d’activitat, (v) l’aportació no dinerària d’altres actius, i (vi) la devolució d’actius. 

Durant aquest esmorzar jurídic, analitzarem la finalitat i l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, explicarem les operacions de reestructuració empresarial que tenen cabuda en aquest nou règim fiscal juntament amb el mecanisme utilitzat per a poder acollir-se aquesta neutralitat fiscal i quins són els deures formals i comptables necessaris.

Ponents
José María Alfin, Advocat, soci de la pràctica Fiscal de Cases & Lacambra.
Marc Ambrós, Advocat, soci de la pràctica Mercantil i de Inversió Estrangera de Cases & Lacambra.

Inscripcions
La inscripció és gratuïta. No obstant, les places són limitades i subjectes a estricta invitació personal, per la qual cosa els hi preguem que facin la seva reserva el més aviat possible. Les inscripcions es realitzaran per rigorós ordre de recepció. Per efectuar la inscripció, preguem contactin amb:

Cristina Gallardo
Tel: +376 728 001
E-mail: cristina.gallardo@caseslacambra.com

Añadir a mi calendario

Comparteix aquest esdeveniment

Go to Top