El Consell de Ministres, a proposta del titular de Finances, ha aprovat aquest dimecres 6 de desembre del 2017 el Decret pel qual s’aprova el Reglament del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, i la modificació del Reglament de l’impost sobre societats i la del Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. El ministre Jordi Cinca ha explicat que amb l’entrada en vigor de la Llei de Règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, ha calgut regular el desenvolupament reglamentari de les obligacions d’informació de les entitats o persones físiques que participin en les operacions de reorganització empresarial i que es vulguin acollir al règim d’allargament fiscal que preveu la mateixa Llei.

El titular de Finances ha apuntat que el Reglament decretat avui estipula els terminis i el contingut dels tres tipus d’obligacions d’informació que contempla la normativa. Per una part, les obligacions d’informació que corresponen als socis que traslladin la seva residència a l’estranger amb posterioritat a la intervenció en una operació de fusió o escissió acollida al règim fiscal. D’altra banda es fixa l’obligació d’informació a la persona física o entitat beneficiària de les operacions, que han de ser comunicades a l’Administració pública amb caràcter previ a l’atorgament de l’escriptura pública. Finalment preveu l’obligatorietat de comunicació que correspon als notaris en les transmissions posteriors d’accions o participacions emeses en el context d’una operació acollida al règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.

Cinca ha apuntat que el Reglament també preveu la possibilitat que el ministeri encarregat de les finances pugui aprovar els models per facilitar els tràmits a les persones i entitats que es vulguin acollir al règim.

El Decret aprovat per Govern, a més, també modifica el Reglament de l’impost sobre societats i el Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, per tal que s’adeqüin a les modificacions introduïdes per la Llei, que estableix el règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, i també modifica la Llei de l’impost sobre societats, la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, la Llei de bases de l’ordenament tributari, de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i la Llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Jordi Cinca ha destacat la modificació de l’article 17 del Reglament de l’impost sobre societats per adequar a la Llei els requisits per beneficiar-se de l’exempció sobre participacions en beneficis d’altres entitats, així com la derogació de les disposicions relatives al règim especial de determinació objectiva, ambdues mesures aplicables als exercicis iniciats l’1 de gener del 2017.

Finalment, pel que fa al Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, el ministre ha destacat l’eliminació de la necessitat d’obtenir un certificat de l’Administració tributària per a l’aplicació de certes exempcions previstes a la Llei, una mesura que ja s’aplica a l’Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.

Text: Govern d’Andorra