Subvencions Actua Empresa 2020

En l’edició Subvencions Actua Empresa 2020, Actua destina en aquest concepte 180.000 euros en subvencions i ajuts econòmics, i l’import és d’un màxim de 6.000 euros per beneficiari.

Subvencions Actua Empresa

El programa de subvencions d’Actua té per objectiu donar suport i ajudar a la transformació de l’empresa andorrana cap a una empresa innovadora i competitiva en el mercat internacional.

En l’edició Subvencions Actua Empresa 2020, Actua destina en aquest concepte 180.000 euros en subvencions i ajuts econòmics, i l’import és d’un màxim de 6.000 euros per beneficiari.

El període de recepció de sol·licituds és de l’1 de juliol del 2020 al 22 de juliol del 2020, de dilluns a divendres de 9.30 h a 15 h, a les oficines d’Actua Empresa a l’Espai d’Innovació d’Andorra (edifici Caldea – parc de la Mola, 10, AD700 Escaldes-Engordany).

Els comerços o professionals titulats que van rebre aquest ajut l’edició passada podran optar-hi però tindran preferència en la selecció les empreses que mai no han obtingut una subvenció Actua Empresa. No se subvencionaran serveis retroactius.

Els ajuts preveuen la subvenció de la contractació d’una determinada tipologia de serveis que contribueixen a facilitar l’accés de l’empresa a la digitalització, la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria, acompanyant la seva diversificació internacional i la seva presència a l’exterior.

Te subvencionamos los servicios que contrates para mejorar la competitividad de tu empresa en materia de:

Innovación

Innovación

Internacionalización

Internacionalización

Optimización

Optimización

a) Subvenciones e inversiones en innovación:

 • Estudios especializados sobre nuevas líneas de negocio: análisis sobre la viabilidad económica y de mercado de introducir o rediseñar una nueva línea de negocio.
 • Investigación tecnológica / búsqueda de tecnología: subcontratación de la búsqueda de nuevos productos, subproductos, servicios o materias primas que tengan por objeto la mejora de la producción de bienes o de la prestación de servicios para incorporarlos a la empresa.
 • Incorporación de nuevas tecnologías: implementación de actividades cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o una mejora sustancial de los ya existentes.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

b) Subvenciones e inversiones en internacionalización:

 • Diagnosis del potencial de internacionalización: análisis sobre la viabilidad económica de una posible internacionalización que incluye: (i) el estudio sobre los posibles mercados para los productos/servicios y la estimación del mercado potencial, (ii) el cálculo de las principales ratios económicas, y (iii) conclusiones sobre la capacidad de internacionalización.
 • Planes de promoción internacional que incluyan, como mínimo, dos o más de los servicios siguientes: (i) selección de producto/servicio, (ii) preselección de países, (iii) elección de países, (iv) selección de canal de distribución y (v) lista de clientes potenciales.
 • Asesoramiento en transacciones comerciales internacionales.
 • Diseño y posicionamiento web orientado a mercados internacionales: este servicio puede incluir la planificación, el diseño gráfico, de interfaz y de experiencia de usuario y la implementación de sitios web orientados a mercados internacionales, la optimización de motores de búsqueda, el asesoramiento en el diseño de una jerarquía de contenidos, así como cualquier otra acción que aumente la eficiencia del sitio web. La orientación a mercados internacionales requiere que el sitio web esté en más de un idioma.. La orientación a mercados internacionales requiere que el sitio web esté en más de un idioma..
 • Marketing digital orientado a mercados internacionales, incluido el posicionamiento en redes sociales: este servicio incluye el asesoramiento y la promoción de sitios web o redes sociales en los buscadores mediante el uso de anuncios de pago.
 • Asesoramiento y acompañamiento para la participación en ferias internacionales relacionadas con la actividad de la empresa.
 • Servicios de diseño y montaje de estands en ferias internacionales relacionadas con la actividad de la empresa.
 • Contratación de espacios en ferias internacionales relacionadas con la actividad de la empresa.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

c) Subvenciones e inversiones en optimización empresarial:

Siempre que tengan por finalidad la mejora del modelo de negocio, la eficiencia o la profesionalización de la empresa:

 • Búsqueda de recursos humanos especializados en innovación, internacionalización u optimización de procesos empresariales, a través de empresas especializadas en la selección de personal.
 • Subcontratación de las figuras de director de exportaciones o director de innovación.
 • Servicios de reestructuración de personal orientados a mejorar su competitividad, siempre que no haya ninguna disminución del número de trabajadores.
 • Diseño y posicionamiento web orientado al comercio electrónico: este servicio puede incluir la planificación, el diseño gráfico, de interfaz y de experiencia de usuario y la implementación de sitios web orientados al comercio electrónico, la optimización de motores de búsqueda, el asesoramiento en el diseño de una jerarquía de contenidos, así como cualquier otra acción que aumente la eficiencia del sitio web. La orientación al comercio electrónico requiere que el sitio web permita la compra en línea de los productos o servicios de la empresa.
 • Servicios destinados a implementar la operativa necesaria para vender los productos y servicios de la empresa a través de canales electrónicos.
 • Sistemas de gestión de la actividad empresarial: sistemas informáticos y digitales que permiten una optimización de la gestión de la actividad de la empresa, incluidos programas informáticos y aplicaciones.
 • Servicios de asesoramiento para obtener certificaciones voluntarias ISO.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

El objetivo de estas subvenciones es facilitar e incentivar que las empresas del país que tienen más limitaciones para acceder a servicios profesionales externos, por su naturaleza, puedan contratarlos y, así, profesionalizarse e ir incorporando la variable de la innovación y de la internacionalización en su negocio para ser más competitivas y resilientes.

180.000 euros de dotación de Actua

El programa de Subvencions Actua Empresa 2020 té una dotació de 180.000 euros. D’aquesta dotació es destinaran 153.000 euros a empreses amb una facturació de fins a 350.000 euros i 27.000 euros a empreses que facturin entre 350.000 euros i 1.500.000 euros.

El importe de la subvención es de un máximo del

0%

del coste de los servicios contratados

Con un máximo de

0

por beneficiario

L’import de la subvenció és d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats, amb un màxim de 6.000 € per beneficiari. Un mateix beneficiari podrà incloure més d’un servei per ser subvencionat dins de la mateixa sol.licitud sempre que respongui al mateix projecte empresarial i sempre amb un màxim de 6.000 euros de subvenció per al conjunt de serveis contractats.

Enguany, el procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, de manera que, un cop tancada la recepció de les sol·licituds, s’avaluaran segons els criteris establerts a les bases del programa, els projectes que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts. Finalment, gaudiran dels fons els projectes en què es valori que la subvenció pot tenir més impacte tant en l’empresa com en el país. L’òrgan col.legiat per a aquestes avaluacions i resolució és el Consell d’Administració d’Actua Empresa.

Actua durà a terme totes les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts estaran obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General o altres òrgans competents.

¡Te llamamos!

¡Te llamamos!