1. Responsable del tractament de les vostres dades personals i delegat de Protecció de Dades

a) Responsable del tractament: ANDORRA DESENVOLUPAMENT I INVERSIÓ, SAU (en endavant, «ADI»), inscrita en el Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 12789 i en el Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb el número 921062 M, i amb número de registre tributari 707941-B i domicili social al carrer de la Grau, s/n, edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella. És la societat responsable del tractament de qualsevol dada personal que ens faciliteu mitjançant l’emplenament dels formularis d’informació o sol·licitud que aquesta entitat posa a la vostra disposició en el lloc web www.andorrabusiness.com o en format paper.

b) Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades d’ADI mitjançant l’adreça electrònica info@andorrabusiness.com.

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra

En compliment d’allò que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, «LQPD»), i els reglaments que la desenvolupen, ADI us informa que qualsevol dada personal que ens faciliteu passarà a formar part dels fitxers corresponents titularitat d’ADI, degudament inscrits en l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

3. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals

3.1.- Finalitats del tractament

ADI pot tractar les vostres dades personals per a les finalitats que es descriuen a continuació:

a) Mitjançant el formulari de contacte que ADI posa a la vostra disposició en el lloc web www.andorrabusiness.com perquè pugueu fer sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de poder gestionar la vostra sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per donar-hi curs.

b) Mitjançant l’apartat de Butlletí d’informació que ADI posa a la vostra disposició en el lloc web www.andorrabusiness.com, aquesta entitat recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat d’enviar-vos comunicacions comercials electròniques així com, si escau, comunicacions comercials per correu postal, relatives als seus serveis i a activitats en general.

c) Mitjançant el formulari de contacte que ADI posa a la vostra disposició en el lloc web www.andorrabusiness.com, podeu sol·licitar subscriure’s als clústers d’ANDORRA BUSINESS. ADI recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de poder gestionar la vostra sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per donar-hi curs.

d) Mitjançant el formulari de contacte «Per iniciar el teu projecte», que ADI posa a la vostra disposició en el lloc web www.andorrabusiness.com perquè pugueu fer sol·licituds d’informació o consultes, aquesta entitat recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de poder gestionar la vostra sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per donar-hi curs.

e) Mitjançant el formulari de contacte «Barcelona Tech City», que ADI posa a la vostra disposició en el lloc web www.andorrabusiness.com perquè pugueu fer sol·licituds d’informació o consultes, aquesta entitat recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de poder gestionar la vostra sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per donar-hi curs.

3.2.-Base jurídica del tractament

El tractament es fa de conformitat amb el consentiment eventual que hàgiu atorgat, segons el cas. Podeu retirar aquest consentiment quan ho desitgeu, tot i que, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la vostra sol·licitud.

3.3.- Termini de conservació de les dades personals

En general, les vostres dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquest document. Posteriorment, les vostres dades personals es conservaran durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

4. Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions internacionals (transferències internacionals)

4.1.- En cas que sigui necessari, per aconseguir les finalitats esmentades anteriorment, les vostres dades personals es poden comunicar a les categories de destinataris següents:

a) Proveïdors de serveis d’ADI que hagin de processar les vostres dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, segons les instruccions d’ADI i de conformitat amb aquesta política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat; i,

b) Tercers que no tinguin relació amb ADI, si ADI identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i les condicions del producte o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions, i (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

4.2.- ADI no fa transferències internacionals de dades personals de conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, «RGPD»).

5. Drets en relació amb les vostres dades personals

En compliment de la LQPD, i els reglaments que la desenvolupen, ADI us informa que, per exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les vostres dades personals, reconeguts per aquesta normativa, heu d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça electrònica info@andorrabusiness.com, a la qual heu d’adjuntar una còpia del vostre passaport o un altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si us trobeu a la Unió Europea, al marge dels drets anteriors, també podeu exercir els drets següents:

– dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament;

– en els casos en què el tractament es basi en el vostre consentiment, el dret a retirar aquest consentiment sense que això afecti la licitud del tractament de les dades basades en el consentiment previ a la retirada; i

– dret a interposar una reclamació davant una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Podeu exercir els drets anteriors enviant una comunicació escrita i signada a l’adreça electrònica info@andorrabusiness.com, a la qual heu d’adjuntar una còpia del vostre passaport o un altre document nacional d’identitat.

Així mateix, podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets dirigint-vos a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

6. Seguretat

ADI us garanteix que el tractament que durà a terme de les vostres dades personals està sotmès al secret professional més estricte, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori o l’accés no autoritzat.

7. Legitimació pel tractament de les seves dades personals

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals també depèn de la finalitat per a la qual els tractem, segons explicat a continuació:

FINALITAT

LEGITIMACIÓ

Incloure a l‘empresa que vostè representa en el procés de selecció de les empreses que seran beneficiàries del Programa Subvencions 2022 El reglament d’aplicació de la LQPD (Decret 391/2022, del 28 de setembre del 2022), prohibeix legitimar un tractament en base al consentiment quan existeix una altra base de legitimació. En aquest cas, es pot aplica l’interès legítim d’Andorra Business perquè la ponderació d’interessos surt clarament positiva.

Article 8.1.f) El consentiment no pot legitimar un tractament quan sigui aplicable alguna altra base jurídica, com ara l’interès legítim, el compliment d’una obligació legal aplicable, la necessitat d’execució d’un contracte, la protecció d’interessos vitals o l’interès públic.

Interès legítim d’ANDORRA BUSINESS en atendre les sol·licituds Justificacions i enquestes de Subvencions o consultes que ens plantegi a través dels diversos mitjans de contacte existents. Entenem que el tractament d’aquestes Dades resulta també beneficiós per a l’Usuari en tant que ens permet poder atendre’l adequadament i resoldre les consultes plantejades. En qualsevol cas, li recordem que té dret a oposar-se al nostre interès legítim en tot moment, i que l’única conseqüència de fer-ho serà la retirada del procés o la substitució del representant de l’entitat que demana o gaudeix la subvenció.

Executar la seva participació en el Programa Subvencions 2022 la necessitat d’execució de l’acord de participació en el Programa Subvencions 2022, d’acord amb els seus termes i condicions que li han sigut comunicats. https://www.bopa.ad/bopa/034070/Pagines/ADI20220609_12_00_33.aspx

https://www.bopa.ad/bopa/034079/Pagines/ADI20220629_12_32_28.aspx

Enviar-li per correu electrònic informació relacionada amb les activitats promogudes per Andorra Business, en les que participem, i altres continguts que puguem considerar del seu interès. Consentiment que la persona interessada manifesta quan marca la casella que ens autoritza a incloure les seves dades de contacte (nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, i entitat a la qual representa) en la base de dades d’Andorra Business.

8. Canvis en la política de privacitat

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals també depèn de la finalitat per a la qual els tractem, segons explicat a continuació:

Aquesta política de privacitat està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Per l’anterior, us recomanem que la consulteu regularment.

Darrera actualització el 15 de desembre del 2022