Segons la Llei 33/2021, del 2 de desembre del 2021, de transparència, accés a la informació pública i Govern obert, les entitats enumerades a l’article 3.1 han de publicar de manera periòdica i mantenir actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat i que estigui relacionada amb el funcionament i el control de la seva actuació pública.

* La societat legal Andorra Desenvolupament i Inversió SAU (ADISAU), treballa sota la marca Andorra Business, nomenclatura que s’utilitzarà a partir d’ara per referir-se a l’entitat.

 • a) Catàleg de serveis i les cartes de serveis.
 • b) Plans, programes d’actuació, objectius, dotació pressupostària i memòries generals.
 • c) Informació relativa als canals de participació ciutadana i els instruments de participació d’acord amb el que s’estableix la Llei 33/2021. No s’aplica a una societat pública.
 • d) Normes aprovades, acompanyades de les memòries explicatives i justificatives corresponents, les directives, les instruccions i les circulars.
 • e) Catàleg actualitzat dels procediments administratius relacionats amb l’exercici de les seves competències. No s’aplica perquè Andorra Business no es regeix pel dret administratiu, motiu pel qual no té procediments administratius en marxa.
 • a) Estats financers i pressupostos anuals, amb la descripció de les partides pressupostàries i les dades de la seva liquidació, i si escau, els informes d’auditoria i de fiscalització.
 • b) Relació de tots els béns immobles edificats i dels equipaments públics de la seva titularitat i el seu ús. No s’aplica.
 • c) Relació dels altres béns jurídics en règim de cessió, usdefruit o lloguer.
 • d) Justificació dels preus públics que estiguin establerts, d’acord amb les definicions del terme preus públics establertes en la legislació tributària i comunal vigent. No s’aplica ja que Andorra Business no té establerts preus públics.
 • e) Quadres d’inversió i amortització de totes les inversions i equipaments, així com qualsevol adquisició o alienació de béns mobles o immobles i les inversions en millora d’aquests sempre que el seu valor sigui igual o superior a 100.000 euros.
 • a) Relació dels contractes licitats i adjudicats, indicant-ne l’objecte, la durada i l’import. No s’aplica.
 • b) Modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades. No s’aplica
 • c) Relació actualitzada de les subvencions, avals i ajuts públics concedits, amb indicació de l’import, objecte, finalitat i beneficiaris. Les dades estadístiques de les subvencions, avals i ajuts públics que es deneguen i el percentatge de sol·licitants que no reben subvenció en cada línia o programa.