Recordeu que heu d’omplir un formulari i presentar una justificació per a cada Proveïdor objecte de subvenció.

1. Per omplir el següent formulari necessitareu:

 • Número de referència de la subvenció (pots trobar aquesta informació a la resolució d’atorgament del teu client).
 • Nom de l’empresa beneficiària.
 • Persona de contacte a l’empresa beneficiària i dades de contacte (telèfon i e-mail).
 • Informació sobre l’empresa proveïdora (societat o empresari, comerç, NRT, número de registre de comerç, representant legal i dades de contacte).
 • Informació sobre l’execució del servei (professionals propis o subcontractats assignats al projecte).
 • Memòria del servei (tipus de servei, import pressupostat, data d’inici i finalització, activitats desenvolupades, resultats assolits i conclusions).
 • Memòria econòmica (relació de despeses, justificació de desviacions).

2. Un cop complimentat, rebreu una còpia del formulari de justificació del servei.

3. Heu d’imprimir el formulari en pdf, signar-lo i fer-lo signar pel vostre client.

4. Heu de portar el formulari de justificació del servei signat a Andorra Business, juntament amb la següent documentació:

 • Factura del servei.
 • Justificant del pagament per part de l’empresa beneficiària de l’import no subvencionat i l’import total corresponent a l’IGI.
 • Document d’endós.
 • Informe del servei realitzat.

5. El lliurament de la justificació es fa a:

Oficines d’Andorra Business
C/ Prat de la Creu 68-76, 3er (Edifici Administratiu Comú Andorra la Vella).
AD500 – Andorra la Vella.