Subvencions Actua Empresa 2020

En l’edició Subvencions Actua Empresa 2020, Actua destina en aquest concepte 180.000 euros en subvencions i ajuts econòmics, i l’import és d’un màxim de 6.000 euros per beneficiari.

Subvencions Actua Empresa

El programa de subvencions d’Actua té per objectiu donar suport i ajudar a la transformació de l’empresa andorrana cap a una empresa innovadora i competitiva en el mercat internacional.

En l’edició Subvencions Actua Empresa 2020, Actua destina en aquest concepte 180.000 euros en subvencions i ajuts econòmics, i l’import és d’un màxim de 6.000 euros per beneficiari.

El període de recepció de sol·licituds és de l’1 de juliol del 2020 al 22 de juliol del 2020, de dilluns a divendres de 9.30 h a 15 h, a les oficines d’Actua Empresa a l’Espai d’Innovació d’Andorra (edifici Caldea – parc de la Mola, 10, AD700 Escaldes-Engordany).

Els comerços o professionals titulats que van rebre aquest ajut l’edició passada podran optar-hi però tindran preferència en la selecció les empreses que mai no han obtingut una subvenció Actua Empresa. No se subvencionaran serveis retroactius.

Els ajuts preveuen la subvenció de la contractació d’una determinada tipologia de serveis que contribueixen a facilitar l’accés de l’empresa a la digitalització, la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria, acompanyant la seva diversificació internacional i la seva presència a l’exterior.

Nous prenons en charge les services auxquels les entreprises souscrivent dans le but d’améliorer leur compétitivité dans les domaines suivants :

Innovation

Innovation

l’internationalisation

l’internationalisation

l’optimisation

l’optimisation

a) Innovation – subventions et investissements :

 • Études spécialisées sur de nouvelles activités : analyse de la viabilité financière et étude de marché en vue d’introduire ou de reconcevoir une activité.
 • Recherche technologique : externalisation de la recherche de nouveaux produits, sous-produits, services ou matières premières dont l’objet est d’améliorer la production de biens ou la prestation de services afin de les intégrer dans l’entreprise.
 • Intégration de nouvelles technologies : mise en œuvre d’activités dont le résultat constitue une avancée technologique dans l’obtention de nouveaux produits ou processus de production, ou une amélioration substantielle des produits ou processus existants.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

b) Internationalisation – subventions et investissements :

 • Diagnostic du potentiel d’internationalisation : analyse de la viabilité financière d’une éventuelle internationalisation avec : (i) étude des marchés possibles pour les produits/services, estimation du marché potentiel, (ii) calcul des principaux ratios financiers, (iii) conclusions sur la capacité d’internationalisation
 • Plans de promotion internationale comprenant au moins deux des services suivants : (i) sélection des produits/services, (ii) présélection des pays, (iii) sélection des pays, (iv) sélection des canaux de distribution, (v) liste de clients potentiels
 • Conseil pour les transactions commerciales internationales.
 • Conception d’un site Web et positionnement sur Internet orienté vers l’international : ce service peut inclure la planification, la conception graphique, de l’interface et de l’expérience utilisateur, et la mise en œuvre d’un site Web orienté vers l’international, l’optimisation de moteurs de recherche, des conseils pour la conception de l’arborescence des contenus, et toute autre action qui renforce l’efficacité du site Web. L’internationalisation d’une entreprise suppose que son site Web soit en plusieurs langues.
 • Marketing numérique orienté vers l’international avec positionnement sur les réseaux sociaux : service de conseil, de promotion de sites Web ou de réseaux sociaux sur des moteurs de recherche grâce à des annonces payantes
 • Conseil et accompagnement en vue d’une participation à des salons internationaux en relation avec l’activité de l’entreprise.
 • Services de conception et d’installation de stands pour des salons internationaux en relation avec l’activité de l’entreprise.
 • Commande d’espaces de salons internationaux en relation avec l’activité de l’entreprise.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

c) Optimisation d’entreprise – subventions et investissements :

Sous réserve que l’objectif soit l’amélioration du modèle, de l’efficacité et/ou de la professionnalisation de l’entreprise :

 • Recherche de ressources humaines spécialisées dans l’innovation, l’internationalisation et/ou l’optimisation des processus d’entreprise, avec l’aide d’entreprises spécialisées dans le recrutement de personnel.
 • Sous-traitance des postes de directeur export ou responsable innovation.
 • Services de restructuration du personnel visant à améliorer la compétitivité de l’entreprise, à condition qu’il n’y ait aucune réduction des effectifs.
 • Conception de site Web et positionnement Web orienté vers le commerce électronique : ce service peut inclure la planification, la conception graphique, de l’interface et de l’expérience utilisateur, et la mise en œuvre d’un site Web orienté vers le commerce international, l’optimisation de moteurs de recherche, des conseils pour la conception de l’arborescence des contenus, et toute autre action qui renforce l’efficacité du site Web. Une orientation vers le commerce électronique suppose que le site Web permette l’achat en ligne des produits ou services de l’entreprise.
 • Services destinés à la mise en œuvre des opérations nécessaires à la vente des produits et services de l’entreprise par des canaux électroniques.
 • Systèmes de gestion de l’activité de l’entreprise : systèmes informatiques et numériques (programmes informatiques et applications compris) permettant l’optimisation de la gestion de l’activité de l’entreprise.
 • Services de conseil pour l’obtention de certifications volontaires ISO.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

Ces subventions sont destinées aux entreprises andorranes ayant, de par leur nature, un accès limité à des services professionnels externes : elles doivent faciliter et encourager le recours à ces services afin que ces entreprises puissent se professionnaliser, devenir plus innovantes et se lancer à l’international, ce qui les rendra plus compétitives et résilientes.

Budget d’Actua pour son programme de subventions : 180 000 euros

El programa de Subvencions Actua Empresa 2020 té una dotació de 180.000 euros. D’aquesta dotació es destinaran 153.000 euros a empreses amb una facturació de fins a 350.000 euros i 27.000 euros a empreses que facturin entre 350.000 euros i 1.500.000 euros.

Un maximum de

0%

du coût des services contractés

Jusqu’à ce que

0

pour bénéficiaire

L’import de la subvenció és d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats, amb un màxim de 6.000 € per beneficiari. Un mateix beneficiari podrà incloure més d’un servei per ser subvencionat dins de la mateixa sol.licitud sempre que respongui al mateix projecte empresarial i sempre amb un màxim de 6.000 euros de subvenció per al conjunt de serveis contractats.

Enguany, el procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, de manera que, un cop tancada la recepció de les sol·licituds, s’avaluaran segons els criteris establerts a les bases del programa, els projectes que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts. Finalment, gaudiran dels fons els projectes en què es valori que la subvenció pot tenir més impacte tant en l’empresa com en el país. L’òrgan col.legiat per a aquestes avaluacions i resolució és el Consell d’Administració d’Actua Empresa.

Actua durà a terme totes les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts estaran obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General o altres òrgans competents.

Nous vous appelons

Nous vous appelons