Subvencions Andorra Business 2024

En aquesta edició, Andorra Business destina en aquest concepte 180.000 euros en subvencions i ajuts econòmics, i l’import és d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats, impostos no inclosos, amb un màxim de 6.000 euros per beneficiari.

Recepció de sol·licituds per optar a la primera convocatòria tancada

Subvencions Actua Empresa

En l’edició de les Subvencions Andorra Business d’aquest 2024 hi haurà dues convocatòries. La primera que s’obre el 15 de maig i una segona convocatòria que s’obrirà el 2 d’octubre del 2024, amb les mateixes bases reguladores i condicions.

La sol·licitud de la primera convocatòria (15 de maig del 2024) s’haurà de presentar correctament omplerta abans del 19 de juny del 2024 a les 15:00 hores, en el format que estableix el formulari de sol·licitud posat a disposició dels sol·licitants al final d’aquesta pàgina web, i la sol·licitud de la segona convocatòria (2 d’octubre del 2024) s’haurà de presentar abans del 4 de novembre del 2024, a les 15:00 hores.

L’import/dotació atorgat per la primera convocatòria del 15 de maig serà de 180.000 euros, i per a la segona convocatòria del 2 d’octubre es destinarà l’import no adjudicat a la primera convocatòria.

Les sol·licituds, tant per la primera convocatòria com per la segona (a partir del 2 d’octubre), s’hauran de realitzar digitalment i amb signatura digital omplint el formulari que trobareu a l’enllaç del final d’aquesta pàgina.

Et subvencionem els serveis que contractis per millorar la competitivitat de la teva empresa en matèria de

Internacionalització

Innovació

Optimització

Sostenibilitat

Igualtat

Serveis concrets que subvencionem

Els serveis que contractis per millorar la competitivitat de la teva empresa que es poden subvencionar mitjançant aquest programa es defineixen com segueix:

Internacionalització

 • Diagnosi del potencial d’internacionalització: anàlisi sobre la viabilitat econòmica d’una possible internacionalització que inclou: (i) l’estudi sobre els possibles mercats per als productes/serveis i l’estimació del mercat potencial, (ii) el càlcul de les principals ràtios econòmiques, i (iii) conclusions sobre la capacitat d’internacionalització.
 • Serveis d’acompanyament i assessorament per a la internacionalització de l’empresa (inclou els serveis d’Acció a través el Conveni amb Andorra Business)

  • Cerca de clients, distribuïdors
  • Implantació delegacions a mercats internacionals
  • Cerca de personal a mercats internacionals
  • Plans de promoció internacional
  • Assessorament transaccions comercials internacionals
  • Assessorament i acompanyament fires internacionals
  • Disseny i muntatge d’estands fires internacionals
  • Contractació d’espais fires internacionals
 • Promoció internacional

  • Participació en festivals de cinema, mercats de continguts audiovisuals, conferències internacionals i altres esdeveniments relacionats amb la indústria del cinema i el vídeo. Es pot oferir assistència en la planificació i logística d’aquests esdeveniments.
  • Serveis de publicitat en mitjans tradicionals com ara televisió, ràdio, premsa escrita i revistes. Això inclou la planificació de campanyes publicitàries, la negociació d’espais publicitaris i la creació de contingut publicitari per a aquests mitjans o altres.

Innovació

 • Estudis especialitzats sobre noves línies de negoci amb projecció / objectius internacionals. Exemple: anàlisi sobre la viabilitat econòmica i de mercat d’introduir o redissenyar una nova línia de negoci.
 • Recerca tecnològica / Cerca de tecnologia: subcontractació de la recerca de nous productes, subproductes, serveis o matèries primeres que tinguin per objecte la millora de la producció de béns o de la prestació de serveis per incorporar-los a l’empresa.
 • Desenvolupament, i certificacions per a la comercialització de productes tant a nivell europeu com internacional (exemples: ECHA, AENOR, EMA…)

Optimització empresarial

 • Recerca RRHH especialitzats en el procés de selecció propi en internacionalització / innovació a Andorra i a l’estranger.
 • Serveis d’assessorament per obtenir certificacions voluntàries ISO i altres.

 • Promoció internacional i altres eines de Promoció internacional.
 • Formacions / capacitacions del personal propi en aspectes d’internacionalització / innovació.

ESG – Sostenibilitat

 • Auditoria de sostenibilitat empresarial.
 • Assessorament a nivell estratègic.
 • Estudis de la petjada de carboni.
 • Estudis de viabilitat de projectes sostenibles.
 • Avaluació impacte social i ambiental.
 • Desenvolupament de plans.
 • Educació i formació en sostenibilitat empresarial.
 • Assessorament en certificacions i etiquetatges sostenibles.

Igualtat empresarial

 • Els serveis que es poden oferir per ajudar les empreses en la implementació del pla de igualtat empresarial poden incloure aquests serveis per promoure la igualtat efectiva entre homes i dones a l’àmbit laboral i a complir amb les seves obligacions legals en matèria de igualtat de gènere.

  • Assessorament Legal.
  • Anàlisi de Dades i Diagnòstic.
  • Desenvolupament del Pla de Igualtat.
  • Formació i Sensibilització.
  • Desenvolupament de Plans d’Acció.
  • Altres

180.000 euros de dotació d’Andorra Business

El programa de Subvencions Andorra Business 2024 té una dotació de 180.000 euros. D’aquesta dotació es destinaran el 85% a empreses amb una facturació de fins a 350.000 euros i el 15% a empreses que facturin entre 350.000 euros i 3.000.000 euros.

Un màxim del

0%

del cost dels serveis contractats

Fins a

0

per beneficiari

L’import de la subvenció és d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats, amb un màxim de 6.000 € per beneficiari. Un mateix beneficiari podrà incloure més d’un servei per ser subvencionat dins de la mateixa sol·licitud sempre que respongui al mateix projecte empresarial i sempre amb un màxim de 6.000 euros de subvenció per al conjunt de serveis contractats.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, de manera que, un cop tancada la recepció de les sol·licituds, s’avaluaran segons els criteris establerts a les bases del programa, els projectes que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts.

Finalment, gaudiran dels fons els projectes en què es valori que la subvenció pot tenir més impacte tant en l’empresa com en el país. L’òrgan col·legiat per a aquestes avaluacions i resolució és el Consell d’Administració d’Andorra Business.

* Andorra Business durà a terme totes les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts estaran obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General o altres òrgans competents.

Recepció de sol·licituds tancada.

Per a qualsevol dubte o consulta, trucar al +376 812 020