• Hidden
 • Hidden
 • Persona de contacte amb el programa AWE

 • Mínim 1500 caràcters
 • Us recordem que Andorra Business i totes les persones vinculades amb el Programa guardaran la més estricta confidencialitat sobre la informació que s’inclogui en aquest formulari, tant durant la vigència de la seva candidatura i eventual participació al “Programa AWE” com de manera definida amb posterioritat a la seva finalització.

 • DECLARACIÓ JURADA

  Declaro que la sol·licitant:

  - Està al corrent de totes les seves obligacions tributaries davant les administracions general i comunal, i de totes les seves obligacions davant la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Aquesta condició s’ha de mantenir des del moment de presentar la candidatura fins a la finalització de totes les activitats relatives al Programa.
  - No ha estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de prohibició de contractar amb les administracions públiques, per delictes contra el patrimoni o per delictes contra l’ordre socioeconòmic.
  - No ha sol·licitat la declaració de concurs voluntari, ni ha estat declarada en estat de fallida, ni ha estat inhabilitada per sentència ferma.
  - No ha donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte formalitzat amb l’administració pública.
  - Està al corrent de pagament de qualsevol obligació de reintegrament de subvencions que els pugui correspondre d’acord amb l’article 14 del Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques.

 • NOTA: La presentació de la declaració responsable faculta Andorra Business per verificar en qualsevol moment la veracitat de la informació i les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa de no admissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a una decisió favorable a la participació en el Programa, sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què la sol.licitant hagi pogut incórrer, i sense perjudici de les esmenes de danys i perjudicis que Andorra Business li pogués reclamar.

 • Utilitzarem aquestes dades per a inscriure't i poder contactar-te en relació a la inscripció. No les compartirem amb tercers llevat dels organitzadors, i t’informem que en la nostra política de privacitat trobaràs informació addicional sobre aquest tractament i com pots exercir els teus drets d'accés, rectificació i supressió, entre altres. En enviar-nos el formulari, acceptes els termes i condicions del nostre avís legal.

 • Signatura,

  Nom i cognoms:

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.