Subvencions Actua Empresa 2018

El programa de subvencions d’Actua té per objectiu donar suport a la transformació de l’empresa andorrana cap a una empresa d’alt valor afegit, innovadora i competitiva, ben posicionada per fer front als reptes i aprofitar les oportunitats del mercat internacional.

Subvencions Actua Empresa

Actua ha destinat en aquest concepte 190.000 euros i l’import és d’un màxim de 6.000 euros per beneficiari. El període de recepció de sol·licituds ha finalitzat dijous, 22 de novembre, a les 10:37 h, quan ha quedat exhaurida la partida prevista.

Els ajuts contemplen la subvenció de la contractació d’una determinada tipologia de serveis que contribueixen a facilitar l’accés de l’empresa a la digitalització, la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria, acompanyant la seva diversificació internacional i la seva presencia a l’exterior.

Et subvencionem els serveis que contractis per millorar la competitivitat de la teva empresa en matèria de

Innovació

Innovació

Internacionalització

Internacionalització

Optimització

Optimització

a) En matèria d’innovació:

 • Estudis especialitzats sobre noves línies de negoci: anàlisi sobre la viabilitat econòmica i de mercat d’introduir o redissenyar una nova línia de negoci.
 • Recerca tecnològica / Cerca de tecnologia: subcontractació de la recerca de nous productes, subproductes, serveis o matèries primeres que tinguin per objecte la millora de la producció de béns o de la prestació de serveis per incorporar-los a l’empresa.
  Incorporació de noves tecnologies: implementació d’activitats el resultat de les quals sigui un avenç tecnològic en l’obtenció de nous productes o processos de producció o una millora substancial dels ja existents.

b) En matèria d’internacionalització:

 • Diagnosi del potencial d’internacionalització: anàlisi sobre la viabilitat econòmica d’una possible internacionalització que inclou: (i) l’estudi sobre els possibles mercats per als productes/serveis i l’estimació del mercat potencial, (ii) el càlcul de les principals ràtios econòmiques, i (iii) conclusions sobre la capacitat d’internacionalització.
 • Plans de promoció internacional que incloguin, com a mínim, dos o més dels serveis següents: (i) selecció de producte/servei, (ii) preselecció de països, (iii) selecció de països, (iv) selecció de canal de distribució, i (v) llista de clients potencials.
  Assessorament en transaccions comercials internacionals.
 • Disseny i posicionament web orientat a mercats internacionals: aquest servei pot incloure la planificació, el disseny gràfic, d’interfície i d’experiència d’usuari i la implementació de llocs web orientats a mercats internacionals, l’optimització de motors de cerca, l’assessorament en el disseny d’una jerarquia de continguts, així com qualsevol altra acció que augmenti l’eficiència del lloc web. L’orientació a mercats internacionals requereix que el lloc web estigui en més d’un idioma.
 • Màrqueting digital orientat a mercats internacionals, incloent-hi el posicionament en xarxes socials: aquest servei inclou l’assessorament i la promoció de llocs web o xarxes socials als cercadors mitjançant l’ús d’anuncis de pagament.
 • Assessorament i acompanyament per a la participació en fires internacionals relacionades amb l’activitat de l’empresa.
  Serveis de disseny i muntatge d’estands en fires internacionals relacionades amb l’activitat de l’empresa.
  Contractació d’espais en fires internacionals relacionades amb l’activitat de l’empresa.

c) En matèria d’optimització empresarial:

 • Sempre que tinguin per finalitat la millora del model de negoci, l’eficiència i/o la professionalització de l’empresa:
  Recerca de recursos humans especialitzats en innovació, internacionalització i/o optimització de processos empresarials, a través d’empreses especialitzades en la selecció de personal.
 • Subcontractació de les figures d’“export manager” o “innovation manager”.
 • Serveis de reestructuració de personal orientats a millorar la competitivitat, sempre que no hi hagi cap disminució del nombre de treballadors.
 • Disseny i posicionament web orientat al comerç electrònic: aquest servei pot incloure la planificació, el disseny gràfic, d’interfície i d’experiència d’usuari i la implementació de llocs web orientats al comerç electrònic, l’optimització de motors de cerca, l’assessorament en el disseny d’una jerarquia de continguts, així com qualsevol altra acció que augmenti l’eficiència del lloc web. L’orientació al comerç electrònic requereix que el lloc web permeti la compra en línia dels productes o serveis de l’empresa.
 • Serveis destinats a implementar l’operativa necessària per vendre els productes i serveis de l’empresa a través de canals electrònics.
  Sistemes de gestió de l’activitat empresarial: sistemes informàtics i digitals que permeten una optimització de la gestió de l’activitat de l’empresa, incloent-hi programes informàtics i aplicacions.
 • Serveis d’assessorament per obtenir certificacions voluntàries ISO.

L’objectiu d’aquestes subvencions és facilitar i incentivar que les empreses del país que tenen més limitacions per accedir a serveis professionals externs, per la seva naturalesa, puguin contractar-los i, així, professionalitzar-se i anar incorporant la variable de la innovació i de la internacionalització en el seu negoci per ser més competitives i resilients.

190.000 euros de dotació d’Actua i també per a serveis retroactius

El programa de Subvencions Actua Empresa 2018 té una dotació de 190.000 euros. D’aquesta dotació es destinaran 161.500 euros per empreses amb una facturació de fins a 350.ooo euros, i 28.500 euros per empreses que facturin entre 350.000 euros i i 1.500.000 euros.

La dotació aplicada a serveis retroactius no superarà el 20% del total de la dotació del Programa. Es consideren serveis retroactius els serveis que, complint tots i cadascun dels requeriments establerts per aquest programa, han estat contractats abans de la publicació de la seva convocatòria i dins de l’any 2018.

Un màxim del

0%

del cost dels serveis contractas

Fins a

0

per beneficiari

L’import de la subvenció és d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats amb un màxim de 6.000 € per beneficiari. Un mateix beneficiari podrà sol·licitar més d’una subvenció del Programa per serveis diferents però amb un màxim de 6.000 euros de subvenció per al conjunt de serveis contractats.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva, de manera que s’atorguen els ajuts a les persones que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts, per ordre de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut, fins a esgotar el pressupost disponible en la convocatòria del Programa o fins la data límit establerta per la convocatòria. Actua serà qui durà a terme la instrucció del procediment i valorarà les sol·licituds presentades.

Des d’Actua es duran a terme totes les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts restaran obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General o altres òrgans competents.

Et truquem

Et truquem!