La directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, ha presentat aquest dijous, 20 de setembre, a l’Espai d’Innovació d’Andorra el programa de subvencions d’Actua que té per objectiu donar suport a  la transformació de l’empresa andorrana cap a una empresa d’alt valor afegit, innovadora i competitiva, ben posicionada per fer front als reptes i aprofitar les oportunitats del mercat internacional. A l’acte han assistit prop de mig centenar d’empresaris del país.

Actua destina en aquest concepte 190.000 euros i l’import és d’un màxim de 6.000 euros per beneficiari. Els ajuts contemplen la subvenció de la contractació d’una determinada tipologia de serveis que contribueixen a facilitar l’accés de l’empresa a la digitalització, la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria, acompanyant la seva diversificació internacional i la seva presencia a l’exterior.
 
Serveis subvencionats
Per aquest motiu els serveis subvencionats a través del programa es classifiquen en tres grans apartats: innovació, internacionalització i optimització empresarial.
 
L’objectiu d’aquestes subvencions és facilitar i incentivar que les empreses del país que tenen més limitacions per accedir a serveis professionals externs, per la seva naturalesa, puguin contractar-los i, així, professionalitzar-se i anar incorporant la variable de la innovació i de la internacionalització en el seu negoci per ser més competitives i resilients.
 
190.000 euros de dotació d’Actua i també per a serveis retroactius
El programa  de Subvencions Actua Empresa 2018 té una dotació de 190.000 euros. D’aquesta dotació es destinaran 161.500 euros per empreses amb una facturació de fins a 350.ooo euros, i 28.500 euros per empreses que facturin entre 350.000 euros i i 1.500.000 euros.
 
La dotació aplicada a serveis retroactius no superarà el 20% del total de la dotació del Programa. Es consideren serveis retroactius els serveis que, complint tots i cadascun dels requeriments establerts per aquest programa, han estat contractats abans de la publicació de la seva convocatòria i dins de l’any 2018.
 
6.000 euros com a màxim
L’import de la subvenció és d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats amb un màxim de 6.000 € per beneficiari. Un mateix beneficiari podrà sol·licitar més d’una subvenció del Programa per serveis diferents però amb un màxim de 6.000 euros  de subvenció per al conjunt de serveis contractats.
 
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva, de manera que s’atorguen els ajuts a les persones que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts, per ordre de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut, fins a esgotar el pressupost disponible en la convocatòria del Programa o fins la data límit establerta per la convocatòria. Actua serà qui durà a terme la instrucció del procediment i valorarà les sol·licituds presentades.
 
Des d’Actua es duran a terme totes les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts restaran obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General o altres òrgans competents.
 
*Les bases completes es poden consultar en aquest link.
 
#SubvencionsActua