Fitch Ratings ha fet pública la qualificació d’Andorra que confirma en BBB amb perspectiva positiva. Aquesta és la cinquena avaluació de Fitch del deute sobirà del Principat, i en el seu anàlisi l’agència destaca la millora de la situació de les finances públiques i la disminució del deute públic, així com els esforços per alinear la regulació interna als estàndards europeus i internacionals.

El Govern valora positivament la perspectiva positiva, i entén que situa Andorra en una bona posició per poder assolir un millor ràting en les properes avaluacions, ja que Fitch no preveu esdeveniments que puguin ocasionar una baixada de la qualificació.

L’agència de qualificació internacional ha tingut en compte, en la seva avaluació, la bona capacitat de recuperació de l’economia andorrana i del seu sistema financer després de la crisi de BPA. A més, valora positivament els avenços per alinear la regulació financera a les pràctiques internacionals.

Pel que fa a les finances públiques, l’agència valora positivament que el 2016 es tanqués amb superàvit, així com els tancaments positius dels comptes dels comuns i el fons de reserva de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Tot i els avenços, Fitch continua veient com un risc l’important pes del sector financer en l’economia del país, i assenyala com a mancança el fet de no disposar d’un prestador d’última instància i la deficiència en la disponibilitat de les dades econòmiques.

Per tal de poder assolir una millora del ràting en futures avaluacions, Fitch assenyala factors que hi podrien incidir, com una millora en les perspectives de creixement a mitjà termini, la continuïtat del descens del deute públic respecte al PIB, i la millora en la disponibilitat i freqüència de dades econòmiques.

Actua Actua
Author: Actua Actua