El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei reguladora del fons andorrà de garantia de dipòsits i del sistema andorrà de garantia d’inversions, per tal de complir amb la transposició de normativa contemplada a l’Acord Monetari. A més, amb aquest projecte de llei s’homologa amb la Unió Europea la protecció dels titulars de dipòsits i d’inversions a les entitats bancàries i a les entitats financeres d’inversió amb la Unió Europea.

El projecte de llei aprovat fixa les aportacions que han de fer les entitats al Fons andorrà de garantia de dipòsits i regula les garanties que s’ofereixen als dipositants.També estableix que les entitats han d’aportar anualment les contribucions que es determinin per tal que el fons disposi d’uns recursos financers equivalents al 0,8% dels dipòsits garantits abans del 30 de juny del 2024, tal com estableix la directiva europea. D’aquesta manera, el fons manté el règim de cobertura de 100.000 euros per dipositant i per entitat.

Posteriorment, es preveu que les entitats bancàries continuïn fent aportacions anuals al Fons andorrà de garantia de dipòsits amb càrrec al seu compte de resultats durant un període de 8 anys. Això va més enllà del que preveu la directiva europea, i permetrà disposar d’un volum addicional de recursos financers d’un altre 0,8% dels dipòsits garantits. Així al final d’aquest període el fons disposarà de l’1,6% de dipòsits garantits.

D’altra banda, el text estableix un període de transició durant el qual hi haurà un sistema dual, en què conviurà el sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries creat amb la Llei del 2011, i el nou fons. Així, es preveu que les entitats bancàries han de mantenir una part de les reserves en garantia de dipòsits que ja es van constituir com a compliment de la Llei de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries del 2011. Els fons d’aquestes reserves només es podrien utilitzar de manera immediata a requeriment de la Comissió Gestora del Fagadi. La resta de les reserves en garantia de dipòsits quan entri en vigor aquesta llei seran reclassificades a reserves indisponibles, que es podran utilitzar per cobrir eventuals riscos o pèrdues, i l’INAF podrà autoritzar la reclassificació com a reserves disponibles.

Pel que fa al Sistema andorrà de garantia d’inversions el text també manté aquest organisme com un sistema de garantia posterior, i incorpora la participació de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva, que se sumen a les entitats bancàries, que ja hi participaven.

Text: Govern d’Andorra

Actua Actua
Author: Actua Actua