El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, han presentat aquest dijous, 1 de setembre del 2022, el Projecte de llei de mesures per al treballador per compte propi. La modificació dona resposta a una demanda repetida del sector, que reclamava assimilar-se als assalariats en alguns drets i obligacions. “Destaquem el ferm compromís del Govern amb aquest col·lectiu”, ha afirmat Gallardo.

El ministre ha posat de relleu que els treballadors a compte propi que cotitzen a la CASS han augmentat un 14,7% durant el període del 2017 al 2021, situant-se en prop de 8.000 persones segons dades de la CASS, i són una part important del sector empresarial del país. No obstant això, Gallardo també ha apuntat que en el mateix període, els ingressos declarats passen de representar 29% del PIB a un 25%, un descens marcat sobretot pels efectes de la crisi econòmica derivada de la COVID-19.

Així doncs, el Projecte de llei busca impulsar l’activitat per compte propi com a un recurs de productivitat de l’economia andorrana, posant-la en valor i millorant les condicions per al desenvolupament d’aquesta activitat especialment en els àmbits de la conciliació laboral i familiar, les condicions de cotització, la dependència envers un sol client i les mesures fiscals. “És un paquet de mesures que ha d’ajudar als treballadors per compte propi a continuar tenint el pes en l’economia andorrana que històricament han tingut”, ha apuntat el ministre.

D’aquesta manera, el Projecte de llei s’estructura en sis títols. El primer té com a objectiu donar seguretat jurídica als treballadors per compte propi dependents: són aquells que l’activitat professional dels quals depèn en almenys un 80% d’un sol client, pel que es fa necessari conferir-los determinats drets similars als assalariats. En aquest apartat, se’n determinen els requisits i també els drets adquirits, com ara referents a la jornada, les causes de resolució de contracte i la promoció de l’ús en la mediació en els conflictes.

El títol II regula i recull les mesures en els àmbits fiscals, de seguretat social i de protecció social i sociosanitària dels treballadors per compte propi. En concret, es modifica la Llei de l’IRPF per permetre reduccions vinculades a l’activitat professional, i s’estableixen exempcions en el cas de renders inferiors a 24.0000 euros i bonificacions durant el primer any d’activitat. També es proposa que de les prestacions econòmiques per invalidesa per accident laboral, maternitat o adopció i risc d’embaràs, la part empresarial de la cotització sigui assumida per la CASS, entre altres.

A més, entre d’altres qüestions, es considera accident de treball a les malalties derivades de l’execució del treball i als accidents in itinere i es reconeix la pensió de jubilació anticipada mantenint l’activitat amb el compliment cumulatiu d’uns requisits concrets.

Els següents títols, ha prosseguit el ministre, fan referència a facilitar la conciliació familiar –amb una bonificació d’entre el 25% i el 100% per cuidar menors, familiars discapacitats o dependents–, i a l’àmbit de la seguretat social: es proposa simplificar els requisits per acreditar la no retribució dels administradors de societats. Es permetrà modificar les quotes de cotitzacions dins el mateix any natural en funció de projeccions trimestrals.

Finalment, el text també inclou la creació del Departament del treball per a compte propi i del Registre de treballadors per compte propi, amb la finalitat de donar un suport específic i especialitzat a aquest col·lectiu per part de l’administració, alhora de disposar de dades estadístiques del sector que se’n puguin extreure. “L’existència d’un registre i un departament específic, al qual es puguin adreçar és important”, ha indicat el ministre de Presidència, Economia i Empresa.

“El text dona resposta a les necessitat i reivindicacions històriques d’aquest col·lectiu del país”, ha posat en relleu Jordi Gallardo, que ha volgut assenyalat que el Projecte de llei “és necessari” per continuar donant suport als treballadors per compte propi.

Text i foto: Govern d’Andorra

Share This Story, Choose Your Platform!